Van 30 augustus t/m 8 september 2022 vond in het Duitse Karlsruhe de 11e assemblee van de Wereldraad van Kerken plaats, 4000 mensen uit 120 landen kwam samen om te vieren, te vergaderen en geloof, hoop en liefde te delen. Om de ervaring van de assemblee en het transformerende karakter ervan ook te delen met alle lidmaten van de 352 lidkerken en oecumenische partners, heeft de Wereldraad een boodschap opgesteld. De titel van deze boodschap luidt ‘De liefde van Christus spoort ons aan – Een oproep om samen te handelen’, ontleend aan 2 Korinthe 5: 14. In het kort komt de boodschap hier op neer.

De boodschap is een oproep om samen te handelen. De boodschap is in 3 stukken opgedeeld:

  1. ‘Kom, volg mij’
  2. Onze gezamenlijke reis
  3. ‘Ga de hele wereld in’

‘Kom, volg mij’

Jezus richtte deze woorden onophoudelijk tot ieder mens. Hij roept op om tot Hem te komen en in Zijn liefde te blijven. Op onze pelgrimstocht door het leven worden we geconfronteerd met oorlog, ziekte, dood, hongersnood. En in hun kielzog ook met onrecht en discriminatie. We worden geconfronteerd met rampen die rechtstreeks voortvloeien uit een onverantwoord omgaan met de schepping. Dit laatste leidt tot een toename van het lijden van de arme en zwakkere mensen. Ook in Nederland.

Ondanks dit alles staat de oproep van Jezus nog steeds en wordt zichtbaar in liefde en solidariteit. Zo beweegt de liefde van Jezus, de wereld naar verzoening en eenheid. Verzoening is een beweging naar God en naar elkaar toe. Dat veronderstelt een bereidheid om naar God en naar elkaar te luisteren. Het is een bekering van het hart, van egoïsme en apathie naar inclusie en dienstbaarheid, waarbij we erkennen dat de schepping en wij van elkaar afhankelijk zijn. We belijden dat wij, ook al willen wij met heel ons hart God en onze naasten dienen, hebben ondervonden dat wij tekortschieten, het oneens zijn met elkaar en ons soms in tegengestelde richting bewegen. We belijden dat we de transformerende kracht van Christus’ liefde nodig hebben om te komen tot een wereld die waarlijk verzoend en verenigd is.

Christenen, en de structuren die we hebben opgebouwd, zijn medeplichtig geweest aan het misbruik van anderen; we moeten berouw tonen en ons aansluiten bij deze beweging van verzoening. In het licht van oorlog, ongelijkheid en zonden tegen de schepping van vandaag roept de liefde van Christus ons allen op tot berouw, verzoening en gerechtigheid.

Onze gezamenlijke reis

We hebben opnieuw geleerd dat er een pelgrimstocht van gerechtigheid, verzoening en eenheid is die wij gezamenlijk moeten ondernemen. Dit hebben we geleerd door bijeen te komen, te luisteren, te klagen, te werken, te vieren en te bidden.

‘Ga de wereld in’

Bij Zijn hemelvaart gaf Jezus ons deze opdracht. We worden opgeroepen om in Zijn Liefde te blijven, om te werken aan verzoening en eenheid. En ja, we hebben in het verleden verkeerde keuzes gemaakt, te weinig naar elkaar geluisterd, te weinig gezorgd voor de schepping.

We verplichten ons om samen te werken met ALLE mensen van goede wil.

We nodigen anderen uit om de pelgrimstocht met ons te lopen.

We vragen Gods om onze beloften in daden om te zetten.

De volledige tekst van de boodschap is te vinden op de website van de Raad van Kerken Nederland.

Deze boodschap is een oproep aan ons allen om deze pelgrimstocht samen te gaan en te doen wat in ieders vermogen ligt.