Overige activiteiten

Naast de kerkdiensten organiseert nog andere activiteiten, zoals:

  • Op diaconaal gebied is er een werkgroep gevormd die met de diaconieën van de aangesloten kerken activiteiten ontplooit op diaconaal gebied.
  • Nationale Dodenherdenking. Als Raad van Kerken nemen wij ook zitting bij de voorbereiding van de Nationale Dodenherdenking die wordt georganiseerd door de gemeente Noordoostpolder en de Vereniging tot Viering van Nationale Gedenkdagen Emmeloord.
  • Oecumenisch gesprek: Als Raad van Kerken organiseren we jaarlijks een bijeenkomst voor belangstellenden (uit alle kerken in de Noordoostpolder en buitenkerkelijken) over een bepaald onderwerp. Dit gesprek wordt dan ingeleid door voorgangers/leiders of deskundigen vanuit de visie van hun geloofsgemeenschap.